Regulamin zakupów

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym firmy ADAMEX

 

Regulamin ten szczegółowo określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, sposób wykonywania tychże umów, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod adresem https://ekogroszekplus.pl jest firma:

ADAMEX SPÓŁKA JAWNA A.K.W. KOSOWSCY

32-640 Zator, Podolsze, ul. Starowiejska 57

e-mail: biuroadamex@op.pl

fax: (33) 841 05 09, (33) 841 20 14

KRS: 0000904028

NIP: 549-244-29-98

REGON: 363280142

Zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

 

§ 1

Za każdym razem, gdy w treści Regulaminu jest mowa o:

- Kupującym, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą zamówienia w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem https://ekogroszekplus.pl.

- Konsumencie, należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, co do której zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, 827 ze zmianami).

- Dniach roboczych, należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

- Czasie realizacji zamówienia, należy przez to rozumieć czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże zamówiony towar do transportu firmie kurierskiej.

- Sklepie internetowym, należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem https://ekogroszekplus.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zapoznać się z towarem wystawionym do sprzedaży w sklepie oraz złożyć zamówienie.

- Zamówieniu, należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży oferowanego opału, określające w szczególności rodzaj i ilość oraz wartość zamawianego opału.

- Firmie kurierskiej, należy przez to rozumieć podmiot realizujący zlecony transport opału.

 

§ 2

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium RP. Oferuje w sprzedaży: GROSZKI Plus (ekogroszki) workowane (15 kg), produkowane przez Sprzedawcę, pakowane w ilości 60 sztuk (900 kg) na palecie o wymiarach EURO (120 x 80 cm) oraz WĘGIEL workowany (25 kg), konfekcjonowany przez Sprzedawcę, pakowany w ilości 40 sztuk (1000 kg) na palecie o wymiarach EURO (120 x 80 cm).
 2. Minimalne zamówienie dokonane przez Kupującego jednorazowo to 1 paleta.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu w sytuacji rozładowania palet/y.
 4. Opał dostarczany jest Kupującemu za pośrednictwem Firmy Kurierskiej wyłącznie w dni robocze. Dostawa do Kupujących do godziny 16.00.
 5. Do miejsca wyładunku zamówionego towaru musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu.
 6. Firma kurierska realizuje rozładunek palet do poziomu zero.

 

§ 3

 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym nie jest wymagana rejestracja w sklepie internetowym - której to dokonuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu internetowego - lecz wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Kupującego.
 2. W celu rejestracji na stronie sklepu internetowego należy wypełnić formularz rejestracji Kupującego poprzez podanie m.in. następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, a w przypadku firm także: nazwa firmy, siedziba, NIP - niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym, a także na powierzenie przetwarzania danych Sprzedawcy.
 4. Istnieje możliwość zapisania się do newslettera, jak i wypisania się z niego w dowolnym momencie. Zgody udzielane są przez internautów dobrowolnie, świadomie, konkretnie i jednoznacznie, w celu otrzymywania informacji o nowościach i promocjach e-sklepu ekogroszekplus.pl oraz innych informacji o charakterze marketingowym.
 5. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, ochrony danych osobowych przez Sprzedającego oraz przekazywania zgody (rezygnacji) na newsletter zamieszczono w Polityce Prywatności - zobacz tutaj będącej częścią Regulaminu.

 

§ 4

 1. Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej, na adres mailowy: rodo@adamexpodolsze.pl. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 

§ 5

 1. Wszystkie ceny wystawionego do sprzedaży węgla na stronie sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) za 1 paletę towaru i są cenami brutto.
 2. W podanej cenie węgla nie jest zawarty koszt transportu (dostawy), zawarta jest jednak cena opakowania (bezzwrotnej palety).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach węgla i usług znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.

 

§ 6

Transakcja, płatność, dostawa

 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą potwierdzane w najbliższym dniu roboczym.
 2. Procedura złożenia zamówienia kończy się z chwilą uruchomienia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” na witrynie sklepu internetowego.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Umowa uznana jest za zawartą w momencie wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
 5. Zapłata za zamówiony węgiel powinna nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. Zapłata za zamówiony węgiel możliwa jest za pośrednictwem systemu płatniczego PayU (tzw. szybki transfer). Płatności można dokonać kartą płatniczą lub przelewem.
 7. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego faktury bądź paragonu.
 8. Obowiązkiem Klienta, pociągającym za sobą określone skutki finansowe, jest wybór właściwej opcji dostawy. Z opcji dostawy "przesyłka lokalna" mogą skorzystać wyłącznie Klienci wskazujący w swoim zamówieniu miejsce dostawy na obszarze powiatu: oświęcimskiego, wadowickiego lub chrzanowskiego. W każdym innym przypadku zamówienie takie nie zostanie zrealizowane aż do momentu uregulowania pełnej należności za koszt dostawy (jak za przesyłkę kurierską) - bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności przy składaniu w/w zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia (liczony od zaksięgowania wpłaty Kupującego na konto Sprzedawcy) wynosi do 14 dni roboczych. Termin dostawy może zostać przedłużony za zgodą obu Stron.
 10. Do kupującego towar dostarczany jest przez Firmę Kurierską.
 11. Kupujący otrzyma informację e-mailową o przekazaniu węgla Firmie Kurierskiej.
 12. Szczegóły terminu dostarczenia ustala z Kupującym Firma Kurierska.
 13. Kupujący ma obowiązek obecności pod wskazanym adresem w uzgodnionym czasie doręczenia.
 14. W przypadku braku odbioru Firma Kurierska pozostawia Awizo. Kupujący może zlecić Sprzedającemu powtórną dostawę towaru do 5 dni od dnia pozostawienia Awiza.
 15. Brak odbioru węgla traktowany jest jako odstąpienie od umowy i skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami transportu w wysokości 250 zł/paletę. Kupujący otrzyma fakturę korygującą gdzie wartość zapłaty za węgiel zostanie pomniejszona o koszty transportu zwrotnego węgla 250 zł/paletę.
 16. W momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, Kupujący winien sprawdzić stan przesyłki oraz czy dostarczona ilość jest zgodna z ilością zamawianą.
 17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności tonażu, należy sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny, który zawiera opis braku lub uszkodzenia. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie przekazać w formie elektronicznej na adres mailowy (biuroadamex@op.pl) lub na adres siedziby firmy Sprzedawcy. Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i zwróci wartość reklamowanego towaru, do 14 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 18. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić odbiór dostarczonego węgla.
 19. W momencie przyjęcia i potwierdzenia odbioru węgla, staje się on własnością Kupującego.

 

§ 7

Warunki odstąpienia od umowy:

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi na podstawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 2. Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć w terminie jw. zawiadomienie, które można dostarczyć na adres Sprzedawcy, lub w formie elektronicznej na adres mailowy (biuroadamex@op.pl). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. (link do pobrania oświadczenia).
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny - ma on obowiązek zwrócić niezwłocznie towar Sprzedawcy na adres Podolsze ul. Starowiejska 57, 32 – 640 Zator, jednak nie później niż do 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu węgla Sprzedawcy.
 5. Węgiel, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy, musi być kompletny (palety nie rozpakowane). Do węgla należy załączyć wszystkie oryginalne dokumenty sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu towaru, który należy przykleić na opakowaniu.
 6. Przy odstąpieniu od umowy zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym po zwrotnym otrzymaniu nienaruszonej przesyłki do Sprzedającego. Na tą okoliczność zostanie również wystawiona stosowna faktura korygująca, która zostanie dostarczona na adres Konsumenta.
 7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że zgodził się on na inne rozwiązanie - Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 8

Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedający ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupującemu przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Kupujący może żądać wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Reklamowany przez Kupującego produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Sprzedający nie udziela gwarancji. W pewnych wypadkach produkty sprzedawane w firmie ADAMEX mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do za pobraniem.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuroadamex@op.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 7. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać Sprzedawcy telefonicznie lub e - mailowo.
 8. Koszt transportu produktów reklamowanych z tytułu rękojmi ponosi Kupujący.

 

§ 9

 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej – takie jak: gołoledź, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, stan wojenny, stan wyjątkowy itp. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

 

§ 10

 1. Opisy towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 2. Informacje na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 ze zm.), a także Ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r.poz 1422 ze zm.).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Niniejszy Regulamin - w nowym brzmieniu - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Załącznik nr 1 - do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 - do pobrania tutaj

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl